شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1398/12/29

(منتشر شده در : سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹)

برای دريافت فايل گزارش تفسيری مديريت و يادداشت ها بر روی لينک ذيلکليک نماييد.

گزارش تفسيری مديريت

يادداشت ها