چشم انداز

اهداف تأسیس شرکت عبارتند از:

 • كاهش وابستگی كشور به واردات انواع ورق فیبر
 • جلوگیری از خروج ارز از كشور
 • ايجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و كشور
 • رشد و توسعه تخصص های مربوط به صنعت چوب

شرکت تولید فیبر ایران به عنوان تنها تولید کننده انواع فیبر در ایران تلاش می نماید با حفظ و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت با هدف حفظ ثبات کیفی، در راستای افزایش کمی محصولات تولیدی، بهره وری و توسعه پایدار، همزمان با رعایت الزامات قانونی کشور و بهبود مستمر آن ها گام بردارد و در همین راستا خط مشی مدیریت کیفیت شرکت به شرح زیر بیان می گردد: ا

 • ارتقــاء ســــطح رضايت مشتريــان و طرف هاي ذينفــع از طريق دريافت نيــازها و برآورده ســـازی خواســته های آنان
 • رعايت استاندارد، قوانين و مقررات زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي كشور
 • تلاش در جهت پيشگيري و كاهش حوادث، مصدوميت ها و بيماري هاي شغلي و كنترل مستمر آن ها
 • آموزش مستمر كاركنان، ارتقاء آگاهي و مهارتهاي شغلي آنان
 • مشاركت همه جانبه كليه كاركنان در حفظ، نگهداري و ارتقاء سيستم مديريت کیفیت
 • استفاده بهينه از منابع و انرژي با در نظر گرفتن توسعه پايدار
 • حصول اطمينان از عملكرد صحيح و موثر سيستم و ميزان تحقق اهداف از طريق ارزيابي دوره اي سيستم مديريت کیفیت