هیئت مدیره

بهروز قاسمی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

personal

مرتضی یغمائیان رئیس هیئت مدیره

personal

محمد جواد منصوری عضو هیئت مدیره

personal

پریا اسدالهی نیک عضو هیئت مدیره

personal

محمد رضا خبیری نوغانی عضو هیئت مدیره

personal