سوالات متداول بورس

شرکت هایی که موسسین و شرکاء آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می کنند، سهامی عام نامیده می شوند. تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن قید شود. در این شرکت ها سرمایه های کم در قالب سهام به مردم واگذار می گردد و مدیران با اداره شرکت سرمایه حاصله را درگردش اقتصادی قرار می دهند که در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری نصیب سهامدار و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به همراه دارد.  سرمایه شرکت می تواند به شکل نقدی و یا غیر نقدی تأمین شود. در صورتی که سرمایه به شکل غیرنقدی باشد، ارزش دارایی باید توسط ارزیاب رسمی دادگستری ارزشیابی و کلیه دارایی ها به نام شرکت انتقال یابد و در صورت نقدی بودن، موسسین باید ۲۰ درصد سرمایه شرکت را شخصاً متعهد و حداقل ۳۵ درصد از مبلغ تعهد را نزد بانک سپرده و سپس اساسنامه ای، که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده، به ضمیمه صورتجلسه مجمع، اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد را به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. بعد از رسیدگی، اداره مربوطه مجوز انجام مراحل قانونی از جمله پذیره نویسی سهام و غیره را صادر می نماید. در این شرکت ها صاحب سهام در انتقال سهم آزادی کامل دارد.

مجامع عمومی از اجتماع سهامداران شرکت اعم از حقوقی و حقیقی تشکیل می،شود. دعوت صاحبان سهام به مجامع عمومی بر عهده هیأت مدیره شرکت بوده که از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صورت می پذیرد. در آگهی مجامع می بایست دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجامع قید و فاصله نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کمتر از ده روز باشد.  مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام تشکیل می شود. این مجمع با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت و در زمانی است که در اساسنامه پیش‌بینی شده است. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع عمومی فوق‌العاده قابل رسیدگی است. در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل