اعضاء کمیته حسابرسی

۱– محمد جواد منصوری رئیس کمیته حسابرسی1- محمد جواد منصوری رئیس کمیته حسابرسی

 

۲- شاهرخ شهرابی عضو کمیته حسابرسی

۳- محمد غواصی کناری عضو کمیته حسابرسی

۴- ساناز حاتمی منش مدیر حسابرسی داخلی