شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

مدارک و مستندات افزایش سرمایه 96

(منتشر شده در : چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶)

جهت دریافت آگهی پذیره نویسی بر روی دانلود کلیک کنید.

جهت مهلت پذیره نویسی بر روی دانلود کلیک کنید.

جهت دریافت گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه بر روی دانلود کلیک کنید.

جهت دریافت بیانیه ثبت بر روی دانلود کلیک کنید.