شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران در تاریخ 1397/10/26

 

درصد تعداد سهام  
68.75 1.237.546.683 شرکت سرمايه گذاری ملی ايران (سهامی عام)
6.28 113.168.823 سازمان خيريه درمانی جوادالائمه
0.51 9.119.658 ساير اشخاص حقوقی
24.46 440.164.836 ساير اشخاص حقيقي
100 1.800.000.000 جمع کل