شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران در تاریخ 1397/10/26

 

درصد تعداد سهام  
66.61 897.120.858 شرکت سرمايه گذاری ملی ايران (سهامی عام)
6.29 84.683.308 سازمان خيريه درمانی جوادالائمه
0.59 7.930.386 ساير اشخاص حقوقی
26.52 357.190.755 ساير اشخاص حقيقي
100 1.346.925.307 جمع کل