شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران در تاریخ 1396/07/29

 

درصد تعداد سهام  
68.85 68.852.880 شرکت سرمايه گذاری ملی ايران (سهامی عام)
6.29 6.287.857 سازمان خيريه درمانی جوادالائمه
0.62 621.083 ساير اشخاص حقوقی
24.24 24.238.180 ساير اشخاص حقيقي
100 100.000.000 جمع کل