شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

هیئت مدیره

 

آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی

رئیس هیئت مدیره

آقای محمدرضا حاصلی

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای غلامعلی بصائری

عضو هیئت مدیره

آقای محمدرضا خبیری نوغانی

عضو هیئت مدیره

آقای علی منصوری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل