شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

هیئت مدیره

 

آقای علیرضا فتحی نیا

رئیس هیئت مدیره

آقای سید محمد علی شهدایی

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای محمدرضا خبیری نوغانی

عضو هیئت مدیره

خانم سهیلا فروزانی

عضو هیئت مدیره

 

آقای علی منصوری

عضو هیئت مدیره