شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

هیئت مدیره

 

آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی

رئیس هیئت مدیره

آقای غلامعلی بصائری

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای غلامرضا محفوظی

عضو هیئت مدیره

آقای محمدرضا خبیری نوغانی

عضو هیئت مدیره

 

آقای جمشید محمدی سهرابی

عضو هیئت مدیره